જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (83)
  • 1.1k
  • (76)
  • 1.1k
  • (91)
  • 1.6k
  • (80)
  • 1.5k
  • (77)
  • 1.9k
  • (90)
  • 1.8k
  • (102)
  • 1.7k
  • (95)
  • 1.5k
  • (99)
  • 1.8k
  • (103)
  • 1.6k