હું તો એ છું જે તમે મને વિચારી રહ્યા છો...તમે જેવા મારી સાથે છો તેવો જ હું તમારી સાથે છું.

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી!

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી!