હું તો એ છું જે તમે મને વિચારી રહ્યા છો...તમે જેવા મારી સાથે છો તેવો જ હું તમારી સાથે છું.

કોઈ બાઇટ્સ ઉપલબ્ધ નથી!

કોઈ બાઇટ્સ ઉપલબ્ધ નથી!