જો સંદર્ભ યથાર્થ હોય તો કોઈ એક શબ્દ કે વિધાન પણ એક કથાનકની ગરજ સારે છે.

    • (29)
    • 477