મોઘમ ઈશારામાં સમજો તો સારુ, શબ્દોનો શણગાર મને ના ફાવે...

પીંજરુ સોનાનું બનાવવાથી પણ સ્વતંત્રતાનું મૂલ્ય જરાય ઓછું થતું નથી.

કોઈ નોંધ લે કે ના લે સારા કર્મોની સુવાસ ફેલાયા વિના રહેતી નથી.

સત્યને કોઈના સમર્થનની જરૂર નથી, સત્ય પોતે જ એક સમર્થન છે.

વ્યથા વિરહે
શ્વસે જીંદગી, પછી
શમણાં રૂવે

તમારી લાયકાત કરતા નીચું પદ મળે એ શરમની વાત નથી, શરમ ત્યારે આવવી જોઈએ જયારે તમને મળેલ પદ, પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન માટે તમારી લાયકાત ટૂંકી પડે.

વધુ વાંચો

કલમની અણી બુઠ્ઠી થઈ ગઈ છે કાગળ પર, હવે આંગળીના ટેરવે લાગણીઓને સ્પર્શું છું.. !

માર્ગ પરના વળાંકે દિશા બદલવામાં ન આવે તો સીધા ચાલનાર પણ અથડાઈ શકે છે.

બહુ ઉતાવળી થઈ છે સરિતા સાગરમાં સમાઈ જવા,
ખબર છે એને કે રખે રોકાણી માર્ગે તો લોક ઉલેચી લેશે..

નોકર: શેઠ, મને બીજી જગ્યાએ સારી નોકરીની તક છે. મારી કામગીરીથી તમને સંતોષ થયો છે એવું પ્રમાણપત્ર આપો એટલે નોકરી પાક્કી.
શેઠે નોકરને પ્રમાણપત્ર આપ્યું: 'તારી કામગીરીથી અમને પૂરેપૂરો સંતોષ થઈ ગયો છે.'

વધુ વાંચો

બહુ ભીડ થઈ ગઈ છે દિલમાં તારા ખુશામતોની,
એટલે જ સરકી ગઈ ચૂપકેથી લાગણીઓ મારી!