પ્રોફેશનલ લાઈફમાં એક પિડિયાટ્રિશ્યન છું. પણ અરબન ગુજરાતી વાર્તા લખવી અને લોકો સુધી પહોંચાડવી એ જ મારુ પેશન છે. મારી વાર્તાની ફિડબેક તમે મને આ નંબર અથવા આ મેઈલ વડે પહોંચાડી શકો છો. વાચકો હંમેશા મને સ્ટોરી લખવા માટે પ્રેરણા આપે છે. 9033017576 udavatherat93@gmail.com

  • (9)
  • 120
  • (11)
  • 129
  • (13)
  • 136
  • (20)
  • 186
  • (18)
  • 220
  • (37)
  • 441
  • (42)
  • 505
  • (53)
  • 607
  • (55)
  • 541
  • (72)
  • 635