પ્રોફેશનલ લાઈફમાં એક પિડિયાટ્રિશ્યન છું. પણ અરબન ગુજરાતી વાર્તા લખવી અને લોકો સુધી પહોંચાડવી એ જ મારુ પેશન છે. મારી વાર્તાની ફિડબેક તમે મને આ નંબર અથવા આ મેઈલ વડે પહોંચાડી શકો છો. વાચકો હંમેશા મને સ્ટોરી લખવા માટે પ્રેરણા આપે છે. 9033017576 udavatherat93@gmail.com

  • (17)
  • 3.5k
  • (8)
  • 265
  • (17)
  • 408
  • (19)
  • 470
  • (19)
  • 641
  • (11)
  • 208
  • (12)
  • 254
  • (11)
  • 264
  • (14)
  • 240
  • (21)
  • 303