એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ઓમકાર મનને શાંતિ આપનાર અને સદાય પ્રેમ વરસાવનાર શિવ પિતા નો જ્યારથી સાક્ષાત્કાર થયો છે, મન શિવોમય થયું અને પરમશાંતી અનુભવી રહ્યો છું, ૐ શાંતિ .જય સોમનાથ

  • 318
  • 588
  • 504
  • 1.3k
  • (21)
  • 2.4k
  • (12)
  • 1.6k
  • (13)
  • 1.3k
  • 1.3k
  • 2.2k
  • 1.3k