સમય વેહતુ પાણી છે એ વહી જશે ક્યાક એવું ન કરતા કે એના સ્વાદની ચાહત માં તરસ્યા રહિ જાવ...

  • (12)
  • 572
  • (17)
  • 570
  • (16)
  • 696
  • (16)
  • 710
  • (23)
  • 803
  • (19)
  • 772
  • (26)
  • 688
  • (38)
  • 1.2k
  • (29)
  • 954