સમય વેહતુ પાણી છે એ વહી જશે ક્યાક એવું ન કરતા કે એના સ્વાદની ચાહત માં તરસ્યા રહિ જાવ...

  • (15)
  • 215
  • (16)
  • 208
  • (22)
  • 216
  • (33)
  • 355
  • (25)
  • 426