સમય વેહતુ પાણી છે એ વહી જશે ક્યાક એવું ન કરતા કે એના સ્વાદની ચાહત માં તરસ્યા રહિ જાવ...

દુંખ ન હોત તો
ખુશીની શું કિંમત હોત?
મલી જાય બધું તો
ઇશ્વરની શું જરૂરત હોત?
હિના પટેલ...

આ ભીર ભરેલે દુનિયા માં પણ હું ફક્ત તને શોધું છું.

શુભ સવાર

સમય કાઢી ઓળખી લો જે તમારા છે એને...
નહી તો એવુ પણ થાય કે સમય હશે પણ તમારુ કોઈ નહી..

"શુુભ સવાર "
પ્રેમ હોઈ કે નફરત
પણ સવાર હાસ્ય સાથે હોવી જોઈએ ....
હિના પટેલ

ઓરે દિવાની...


તને લાગે છે કે તુ જા સે તો
તારા વિરહમાં હું
બોટલો પીને ઠોકરો મારીશ
ના ઓ દિવાની તારી સમજ છે આ ખોટી ,

જો તુ બને કોઇ ઘરની  સીતા
તો હું શું  કામ બનું દેવદાસ રે,
જોતું ચલાવે એક ઘર
તો હું શું કામ ઉજારુ મારુ દિલનુ ઘર,

તારા એક દિલમાં જગા ન હતી મારી
પણ લાખો દિલોમાં જગા
મારી હું બનાવીશ ઓ દિવાની,

તું ભુલીને મને જીવે છે
તો હું તને ભૂલી જઈશ એ
ભુલથી પણ ના વિચાર તી,
તને યાદ કરી ને આખી દુનિયા ને
પ્રેમમાં ભિજાંવીસ
ઓ રે દિવાની

રાધા ભલે ન હોય કૃષ્ણની
અંતમાં તો કૃષ્ણ ની જ દિવાની,

હિના પટેલ...

વધુ વાંચો

પ્રેમ પણ કેવો છે ?
બન્ને સરખો જ કરે છે,
છતાં એક પામે છે ને એક ખોવે છે,
શું એનું ત્રાજવું નાં બનાવી શકાય કે બન્ને ને સરખો જ મળે...

વધુ વાંચો

"સમય વેહતુ પાણી છે."
અને માણી લો
ક્યાક એવું ન બને કે
એના સ્વાદ ની ચાહત માં
તમે તરસ્યા રહી જાવ..
હિના પટેલ...

વધુ વાંચો

એક બીજાની જોરે ધણું ચાલ્યાં છતાં પણ ક્યારે એક નાં થયા....
હીના પટેલ..

માનવ તું માની જામાનવ તારો એ સમય પણ આવશે કે ,
તું વાટ જોઈશ પણ મૃત્યુના આવશે ,


આજે દાંત છે છતાં ભાવતું નથી તને ,
કાલ એવી આવશે કે ખાવું હસે પણ ખવાશે નહી,


આજે માન છે છતાં અભિમાન તને,
કાલ એવી આવશે કે એ માન કોઈ ના આપશે ,


સમજાય તને તો સમજી જા આ ચેતવણી છે,
કાલ ક્યારે નથી આવતી તું આજમાં જીવતા શીખીજા,


તું હવે સમજી જા એ લાખ ક્યારે ન આવશે,
આવશે ફક્ત રાખ એ પણ પાણી ઝુંટવશે તારી પાસે ,


હિના પટેલ

વધુ વાંચો