કહીને જણાવવામાટે તો ઘણા પુસ્તકો મળી જશે, પણ દોસ્ત! કાશ કે કહ્યા વગર જણાવી શકાય એવો દુનિયામાં ક્યાંક ચહેરાનો હાવભાવ મળી જાય!...

  • (23)
  • 227
  • (29)
  • 254
  • (31)
  • 291
  • (33)
  • 318
  • (34)
  • 382
  • (42)
  • 361
  • (31)
  • 280
  • (38)
  • 352
  • (40)
  • 284
  • (35)
  • 289