×

જે વાત દિલમાં છે એને કહેવાની હિમ્મત રાખો, જે વાત કોઈ ના દિલમાં છે એને સમજવાની સમજ રાખો, ફક્ત કામ સાથે જ નહીં પણ માન સાથે કોઈની ઝીંદગીમાં રહેવું એનું નામ સંબંધ ..

  • (23)
  • 199
  • (32)
  • 228
  • (29)
  • 247
  • (33)
  • 267
  • (31)
  • 311
  • (33)
  • 318
  • (34)
  • 346
  • (37)
  • 370
  • (52)
  • 512
  • (50)
  • 438