હું ગૃહિણી છું,રેકી માસ્ટર હીલર છું,લખવાનો શોખ છે,થોડા મનમાં આવતા વિચારોને લખાણમાં ઢાળું છું.........

  • (15)
  • 448
  • (16)
  • 792
  • (15)
  • 1.2k
  • (15)
  • 982
  • (13)
  • 866
  • (18)
  • 840
  • (16)
  • 1k
  • (30)
  • 1.5k
  • (14)
  • 960
  • (17)
  • 944