લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • (24)
  • 506
  • (25)
  • 874
  • (7)
  • 298
  • (15)
  • 360
  • (26)
  • 380
  • (16)
  • 372
  • (26)
  • 487
  • (31)
  • 584