આપ જેવા મિત્રોના પ્રતાપે ઊગ્યો મારા જીવનમાં શબ્દોનો રવિ... એતો મારું પણ સદભાગ્ય છે કે આપ મને કહો છો કવિ...                      

  • (8)
  • 230
  • (8)
  • 193
  • (17)
  • 353
  • (14)
  • 318
  • (26)
  • 713
  • (31)
  • 623
  • (14)
  • 568
  • (29)
  • 660
  • (39)
  • 1k
  • (65)
  • 2.1k