આપ જેવા મિત્રોના પ્રતાપે ઊગ્યો મારા જીવનમાં શબ્દોનો રવિ... એતો મારું પણ સદભાગ્ય છે કે આપ મને કહો છો કવિ...                      

  • 397
  • (12)
  • 455
  • (11)
  • 460
  • (11)
  • 381
  • (18)
  • 540
  • (14)
  • 596
  • (26)
  • 1.1k
  • (31)
  • 845
  • (14)
  • 921
  • (30)
  • 937