મારી કલમ ને કોઈના કેરેક્ટર સાથે નિસ્બત નથી... જે લખું છું એ માત્ર કલ્પના છે કોઈ ની કે મારી કિસ્મત નથી વધુ વિગત માટે ~ instagram / dharvi_thakkar