શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું, કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું; પંક્તિઓ ને સીમા નડે, પણ હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું.

  • (13)
  • 463
  • (11)
  • 455
  • (15)
  • 571
  • (12)
  • 681
  • 536
  • 473
  • (12)
  • 497
  • (15)
  • 530
  • (36)
  • 796
  • 2.5k