શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું, કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું; પંક્તિઓ ને સીમા નડે, પણ હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું.

  • (8)
  • 118
  • (11)
  • 1.9k
  • (9)
  • 138
  • (5)
  • 113