હુ એક સાધારણ વ્યકિત છુ...મને વાચન,સંગીત....અને હવે જે વિચારુ છુ એ લખવાનો પણ શોખ ધરાવુ છુ....આપ સહુ અને માતૃભારતી નો ખુબ ખુબ આભાર...

  • 548
  • 704
  • 708
  • 882
  • 1.5k
  • 1.4k
  • 1.1k
  • 974
  • 3.4k
  • (11)
  • 1.2k