કાઠિયાવાડ જન્મભૂમિ,સુરત બન્યુ છે કમૅભૂમિ,વકિલાત વ્યવસાયે , ખેડીએ સફર શબ્દો નેં સથવારે