વધારે તો કાંઈ નહીં કહું પણ મારી લાગણી ને શબ્દોમાં ઉતારવી મને ગમે છે

  • 468
  • (15)
  • 381
  • 310
  • (11)
  • 440
  • (19)
  • 501
  • (21)
  • 720
  • (13)
  • 446
  • (13)
  • 532
  • (31)
  • 587