વધારે તો કાંઈ નહીં કહું પણ મારી લાગણી ને શબ્દોમાં ઉતારવી મને ગમે છે

  • (3)
  • 70
  • (15)
  • 182
  • (3)
  • 78
  • (11)
  • 129
  • (19)
  • 268
  • (21)
  • 383
  • (13)
  • 194
  • (13)
  • 165
  • (31)
  • 402