મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (27)
  • 308
  • (75)
  • 758
  • (77)
  • 799
  • (26)
  • 395
  • (33)
  • 379
  • (92)
  • 894
  • (56)
  • 562
  • (40)
  • 536
  • (98)
  • 1k
  • (39)
  • 592