મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (45)
  • 560
  • (36)
  • 1.3k
  • (34)
  • 1.2k
  • (41)
  • 1.3k
  • (55)
  • 1.8k
  • (48)
  • 1.7k
  • (61)
  • 2k
  • (49)
  • 1.9k
  • (70)
  • 2.5k
  • (39)
  • 1.5k