મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (13)
  • 156
  • (52)
  • 746
  • (40)
  • 602
  • (41)
  • 490
  • (19)
  • 255
  • (75)
  • 882
  • (30)
  • 326
  • (35)
  • 523
  • (79)
  • 935
  • (79)
  • 864