×

મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (24)
  • 263
  • (54)
  • 465
  • (23)
  • 241
  • (27)
  • 333
  • (27)
  • 264
  • (31)
  • 312
  • (29)
  • 324
  • (41)
  • 619
  • (36)
  • 556
  • (38)
  • 571
-