×

મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (86)
  • 821
  • (86)
  • 734
  • (28)
  • 518
  • (30)
  • 453
  • (99)
  • 1k
  • (46)
  • 674
  • (27)
  • 597
  • (73)
  • 894
  • (32)
  • 614
  • (64)
  • 875