મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (48)
  • 399
  • (52)
  • 757
  • (46)
  • 1.1k
  • (70)
  • 1.2k
  • (16)
  • 364
  • (59)
  • 1.1k
  • (44)
  • 956
  • (44)
  • 641
  • (20)
  • 384
  • (78)
  • 1.1k