મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • 334
  • (46)
  • 2.4k
  • (39)
  • 1.4k
  • (39)
  • 1.3k
  • (38)
  • 1.6k
  • (53)
  • 1.3k
  • (50)
  • 3.7k
  • (50)
  • 1.1k
  • (46)
  • 1.9k