×

મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (33)
  • 344
  • (60)
  • 501
  • (25)
  • 256
  • (27)
  • 341
  • (27)
  • 273
  • (31)
  • 320
  • (29)
  • 331
  • (41)
  • 625
  • (36)
  • 562
  • (38)
  • 577