મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (33)
  • 336
  • (38)
  • 441
  • (17)
  • 215
  • (72)
  • 768
  • (28)
  • 275
  • (35)
  • 505
  • (79)
  • 903
  • (79)
  • 837
  • (32)
  • 436
  • (36)
  • 406