એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • (3)
  • 51
  • (26)
  • 416
  • (6)
  • 163
  • (7)
  • 238
  • (16)
  • 253
  • (20)
  • 294
  • (13)
  • 197
  • (7)
  • 180
  • (14)
  • 258
  • (4)
  • 113