એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • 362
  • 390
  • (11)
  • 447
  • 595
  • 952
  • 1.1k
  • (29)
  • 949
  • 528
  • 570
  • (16)
  • 605