એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • (13)
  • 150
  • (6)
  • 130
  • (14)
  • 216
  • (3)
  • 65
  • (33)
  • 269
  • (13)
  • 186
  • (6)
  • 88
  • (47)
  • 593
  • (71)
  • 703
  • (39)
  • 1.1k