ખૂબજ વ્યસ્તતા વાળુ જીવન ખૂબજ સરળતાથી જીવીરહ્યો છું, પબ્લિસીટી પોઇન્ટ તથા ૩ સ્કવેર એન્ટરપ્રાઈઝ ના મારા નાના વ્યવસાયને સંભાળતાની સાથે લેખન તથા વાંચનના રસને માતૃભારતીએ પૂર્ણ કરી આપ્યો છે.

  • 372
  • 340
  • (14)
  • 385
  • (41)
  • 888