ગીત ,ગઝલ અને ભજન ગાવાનો નો શોખ છે.હવે લખવાનો શોખ પણ જાગ્યો છે.

  • (24)
  • 504
  • (16)
  • 418
  • (26)
  • 910
  • (24)
  • 978
  • 444
  • 642
  • 982
  • 552
  • 460
  • (19)
  • 2k