હાલ હું શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું, એક નાનકડા લેખક તરીકે કવિતા, ગીત, ગઝલ, હાઈકુ લખું છું.. ઝગમગતાં મોતી શીર્ષક હેઠળ સાંપ્રત સમયની પરિસ્થિતિઓ ઉપર ટુંકી રચનાઓ લખું છું...આર્ટીકલ તેમજ ટુંકી વાર્તા પણ લખું છું..

  • (263)
  • 2.5k
  • (176)
  • 2.3k
  • (177)
  • 2.2k
  • (172)
  • 2.3k
  • (166)
  • 2.3k
  • (153)
  • 2.5k
  • (173)
  • 2.3k
  • (175)
  • 2.3k
  • (183)
  • 2.6k
  • (192)
  • 3.1k