હમણાં જ ઉમેરવામાં આવેલા શ્રેષ્ઠ વિડિઓઝ

 • Shu Khabar? | Baadal Jal Baras Rahat

 • 1st Friday with KD Live | Season 6 | September 21

 • 1st Friday with KD Live | Season 5 | August 2021

 • 1st Friday with KD Live | Season 4 | July 2021

 • વન-વે || One Way

 • 1st Friday with KD Live | Season 3 | March 2021

 • 1st Friday KD Live with Chintan Thakkar - Talks

 • 1st Friday with KD Live | Best Gujarati Comedy

 • Pressure Cooker || Gujarati Short Film

 • LIFT | Best Gujarati Short Film | SJ Film Factory

 • Complete Circle | Short Flim Broken Box Filmz

 • Whistle | Short Film

 • Untouched | A Touching truth - Short Film

 • An Important Letter - a short film

 • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

 • BHAGINI | The infinite love