નવું જાણવાને અજ્ઞાની બનો,પહેલાં ભણો તો ભણાવી શકો.

    • 538
    • (11)
    • 572
    • 658