ઈશ્વર અને પ્રેમ જે સત્ય છે સંસારમાં , હું બસ સતત રહું કૃષ્ણના પ્રેમમાં અને પ્રયત્ન પણ કરતી રહું છું ના ભૂલું મને અરીસામાં :)❤

    • 2.3k
    • 3.2k
    • (16)
    • 2.9k