Urmi Chauhan

Urmi Chauhan

@urmichauhan7860

(29)

3

3.6k

18.2k

તમારા વિષે

ઈશ્વર અને પ્રેમ જે સત્ય છે સંસારમાં , હું બસ સતત રહું કૃષ્ણના પ્રેમમાં અને પ્રયત્ન પણ કરતી રહું છું ના ભૂલું મને અરીસામાં :)❤

    • 5.6k
    • 7.5k
    • (16)
    • 5.1k