સ્વભાવે બિંન્દાસ... જીવન ગમે તેવા રંગો પરિસ્થિતિ સ્વરૂપે ઢોળે, હું મારા સ્વભાવની પીંછીથી વર્તમાનના કેન્વાસ પર સુંદર સ્ટ્રોક્સ મારી જીવનનું માસ્ટરપીસ પેઈંટ કરી લઉં છું. આ પણ એક કળા જ છે. જીવન જીવવાની કળા. કદાચ બધી કળાઓમાં આ કળા અગત્યની અને ખાસ શીખવા જેવી છે... I hope you will enjoy my work. :)

  • (14)
  • 2.6k
  • (14)
  • 2.7k
  • (112)
  • 4.3k
  • (129)
  • 4.1k
  • (141)
  • 4.6k
  • (158)
  • 6.3k
  • (169)
  • 4.9k
  • (31)
  • 3.1k
  • (21)
  • 2.7k
  • (20)
  • 2.8k