હીરાનો વ્યાપારી છું. નિજાનંદ માટે લખું છું.

    • (57)
    • 2.7k
    • 1.4k
    • 3.2k