Solanki Vasant

Solanki Vasant

@solankivasant8029

(30)

2

1.4k

4.6k

તમારા વિષે

ભીંત ફાડીને ઉગેલો પીપળો છું હું, મને ક્યાં વળી કોઈએ ક્યારામાં રોપ્યો હતો !! insta id- solanki9549 Facebook id- vasant solanki

    • (14)
    • 2.1k
    • (16)
    • 2.5k