ભીંત ફાડીને ઉગેલો પીપળો છું હું, મને ક્યાં વળી કોઈએ ક્યારામાં રોપ્યો હતો !! insta id- solanki9549 Facebook id- vasant solanki

    • (14)
    • 427
    • (14)
    • 535