સોશીયલ મીડીયા પર એકટીવ રહેવું, બ્લોગ લખવો, ફુડ રીવ્યુ લખવા, નવલકથાઓ વાંચવી ,બહુ બધી વાર્તાઓ વાંચવી અને થોડીક વાર્તાઓ લખવી, નવલકથા લખવાનો પ્રયાસ ચાલુ છે. પ્રવાસ કરવાનો એટલે રખડપટ્ટીનો બહુ શોખ .

  • 1.6k
  • (46)
  • 2.8k
  • (30)
  • 2.5k
  • (33)
  • 2.1k
  • (30)
  • 3.4k
  • (30)
  • 2.1k
  • 2.1k
  • (37)
  • 2.7k
  • (41)
  • 2.7k
  • (43)
  • 2.9k