મુક્તિના એકમાત્ર સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સાથે જીવાતું, શ્રેષ્ઠત્તમ કર્મોયુક્ત, સાદું, સરળ અને સંતુલિત જીવન એ જ જીવન જીવવાનો ઇષ્ટતમ માર્ગ છે. આ સિવાયનું બાકીનું બધું જ અમુલ્ય સમય અને ઉર્જાની બરબાદી છે. આ જીવન મંત્ર સાથે મિશન અગ્નિવીરને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરતી એક જીવાત્મા. વેબસાઈટ: https://india.agniveer.com/

  • (0)
  • 38
  • (1)
  • 55
  • (2)
  • 42
  • (2)
  • 61
  • (10)
  • 97
  • (9)
  • 88
  • (3)
  • 57
  • (0)
  • 50
  • (3)
  • 542
  • (5)
  • 672