નિવૃત તાલુકા વિકાસ અધિકારી. gezeted officer class-2 જૂની રામાયણ સીરીયલમાં રાવણના નાનાજી અને અગત્સ્ય ઋષિની ભૂમિકા. ૧૯૮૫ વિશ્વ હાસ્ય પરિષદમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ. લંડન અને અમેરિકામાં હાસ્ય કાર્યક્રમ. હાસ્યલેખોનું એક પુસ્તક પ્રગટ : આનંદ્દ્વાર અને બીજું પુસ્તક આપણે તો લીલાલહેર છે 2019 રેડીઓ ટીવી ઉપર હાસ્યના કાર્યક્રમો સ્ટેન્ડીંગ કોમેડિયન છેલ્લા 50 વર્ષથી.માતૃભારતી ઉપર 100+ બુક

  • 1.1k
  • 830
  • 1.3k
  • 1.1k
  • 1.6k
  • 1.4k
  • 1.1k
  • 1.2k
  • 1.2k
  • 1.1k