મારી લખવાની આદત ને હુન્નર ના સમજો યારો...., ઘણી ઉમિદો દફન છે મારી કલમ ની શાહી માં.... - રાજ ( ઘાયલ )

  • (6)
  • 131
  • (18)
  • 1.2k
  • (30)
  • 1.3k