મારી લખવાની આદત ને હુન્નર ના સમજો યારો...., ઘણી ઉમિદો દફન છે મારી કલમ ની શાહી માં.... - રાજ ( ઘાયલ )

  • 875
  • 630
  • (18)
  • 1.8k
  • (30)
  • 1.6k