સ્મિત નું કવચ હોઠ પર રાખું છું, દિલમાં કરોડો દર્દ રાખું છું; તલવારની કારીગરી નથી જાણતી તેથી, કલમની ધાર તેજ રાખું છું.... પૂજા ત્રિવેદી રાવલ સ્મિત

    • 828
    • 1.3k
    • 1.2k
    • (16)
    • 1.2k