મને લખવાનો અને વાંચનનો શોખ છે.કંઇક લખાય તો એમ થાય કે શ્વાસ લેવાય છે .બાકી તો એમ નામ ક્યાં જીવાય છે.

    • (21)
    • 191