કોઈ એક સારી વાર્તા પાછળ બહુ બધાં ખરાબ નિર્ણય હોય છે.......મારી કન્યા રાશી, પરન્તુ મને લુંટેરા બહુ જ ગમે...મતલબ કે દિલ નાં લુંટેરા.(pairate of heart). ઉર્ફ નામ - pritu અભ્યાસ-B.E.(ic), શોખ- લખવું અને વાંચવું.

  • (67)
  • 1.1k
  • (66)
  • 654
  • (77)
  • 682
  • (119)
  • 2.4k
  • (70)
  • 542
  • (97)
  • 926
  • (82)
  • 688
  • (97)
  • 852
  • (88)
  • 633
  • (102)
  • 940