જીવન સતત નવું શીખવે છે, માટે શીખતા રહેવું... બસ આ જ વિચારને વળગીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરુ છું.

  • 836
  • 1.6k
  • 2.3k
  • 1.9k
  • (19)
  • 3.2k
  • 2.6k
  • (16)
  • 4.7k
  • (25)
  • 2.5k
  • (27)
  • 5.5k
  • (13)
  • 1.8k