"જીવન સતત નવું શીખવે છે, માટે શીખતા રહેવું" બસ આ જ વિચારને વળગીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરુ છું.

  • (16)
  • 1.7k
  • 1.2k
  • (16)
  • 2.1k
  • (21)
  • 1.3k
  • (26)
  • 2.7k
  • (13)
  • 902
  • (13)
  • 1.5k
  • (34)
  • 2.2k
  • (19)
  • 1.2k
  • (35)
  • 1.4k