શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • (15)
  • 762
  • (11)
  • 506
  • 614
  • 712
  • 674
  • 624
  • 758
  • 674
  • 878
  • 834