વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • (15)
  • 172
  • (12)
  • 153
  • (13)
  • 205
  • (23)
  • 204
  • (35)
  • 283
  • (39)
  • 348
  • (42)
  • 390
  • (21)
  • 175
  • (47)
  • 633
  • (10)
  • 148