વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 525
  • (23)
  • 872
  • 515
  • 808
  • 646
  • 444
  • 579
  • (46)
  • 730
  • (33)
  • 971
  • 676