વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 412
  • (23)
  • 819
  • 411
  • 530
  • 546
  • 287
  • 445
  • (46)
  • 658
  • (33)
  • 899
  • 621