વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • (15)
  • 207
  • (12)
  • 175
  • (13)
  • 273
  • (23)
  • 227
  • (36)
  • 329
  • (40)
  • 372
  • (43)
  • 420
  • (21)
  • 193
  • (47)
  • 672
  • (10)
  • 160