" ધરતી અંબર પર્વત સાગર મેં જીત દેખું ઉસકો પાઉ., ફીર મેં કાહે મંદિર જાઉ."" મિત્રો વ્યવસાયે હું લેડીઝ ટેઈલર છું., અને મને વાંચવા લખવાનો શોખ છે. મો. 9723500334

  • (8)
  • 153
  • (15)
  • 286
  • (12)
  • 318
  • (13)
  • 305
  • (10)
  • 252
  • (11)
  • 454