" ધરતી અંબર પર્વત સાગર મેં જીત દેખું ઉસકો પાઉ., ફીર મેં કાહે મંદિર જાઉ."" મિત્રો વ્યવસાયે હું લેડીઝ ટેઈલર છું., અને મને વાંચવા લખવાનો શોખ છે. મો. 9723500334

  • (10)
  • 144
  • (7)
  • 125
  • (9)
  • 195