*જ્યારે જ્યારે મારી રચનાં લોકો વાંચશે છે. ત્યારે ત્યારે હું શબ્દરૂપી અમર બનીશ.* મારું નામ : ઠાકોર મનીષકુમાર ચંદુજી. ગામ : વડોસણ,તા.જી.-મહેસાણા. મારો અભ્યાસ: મહેસાણા શહેર માં મ્યુનિસિપલ એન્ડ અર્બન આર્ટસ એન્ડ sci.. કોલેજ માં એમ. એ.(ગુજરાતી) વિષય માં અભ્યાસ કરું છું. મને અહી પણ ફોલો કરી શકો છો મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર https://www.youtube.com/channel/UCWukVZ28-fjrbScaTOXMPyA Share chat https://b.sharechat.com/Bnh4IVnisV

  • (14)
  • 235
  • (15)
  • 170
  • (15)
  • 173
  • (15)
  • 157
  • (13)
  • 153
  • (14)
  • 136
  • (17)
  • 170
  • (14)
  • 183
  • (15)
  • 177
  • (16)
  • 180