*જ્યારે જ્યારે મારી રચનાં લોકો વાંચશે છે. ત્યારે ત્યારે હું શબ્દરૂપી અમર બનીશ.* મારું નામ : ઠાકોર મનીષકુમાર ચંદુજી. ગામ : વડોસણ,તા.જી.-મહેસાણા. મારો અભ્યાસ: મહેસાણા શહેર માં મ્યુનિસિપલ એન્ડ અર્બન આર્ટસ એન્ડ sci.. કોલેજ માં એમ. એ.(ગુજરાતી) વિષય માં અભ્યાસ કરું છું. મને અહી પણ ફોલો કરી શકો છો. insta - https://www.instagram.com/manishthakor_8980

  • 156
  • 202
  • 294
  • (13)
  • 384
  • (14)
  • 466
  • (14)
  • 457
  • (21)
  • 999
  • (17)
  • 706
  • (19)
  • 883
  • (16)
  • 644