છેલ્લા કેટલાક સમયથી હુ વાંચનનો ખૂબ જ શોખ ધરાવું છું.સૌથી વધારે મે નવલકથા અને ટૂંકીવાર્તાઓ વાંચી છે.મે નેટ અને જી-સેટ બન્ને પરીક્ષાઓ ક્વોલીફાય કરી છે.અને અત્યારે માતૃભારતી પ્લેટફોર્મના માધ્મથી મારી સોચ,સમજ અને મારી આવડતને વહેતું મુકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું.

    • 270
    • 328
    • 1.3k
    • (11)
    • 411