ગતકડાં કરીને આગળ વધનારા કરતાં મનને નિર્મળ રાખીને પાછળ રહેનારો પરમાત્માને વધુ વહાલો લાગે છે!!

    • 1.7k