હું સાહિત્ય નહિ પણ માનવીય લાગણીઓની ભાષા લખું છું.હું આજુબાજુ જોયેલાં પ્રસંગોને થોડાં કલ્પનાઓનાં રંગ આપી વાર્તારૂપે લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું.બસ સાથ જોઈએ આપ સૌ નો.

  • (11)
  • 828
  • (24)
  • 1.2k
  • 1.7k
  • (13)
  • 1.4k
  • 2.2k
  • 1.9k
  • 1.3k
  • (12)
  • 1.5k
  • 1.5k
  • 1.6k