Khyati Soni ladu

Khyati Soni ladu

@khyatisoni7982

(57)

2

1.1k

5.6k

તમારા વિષે

કૃષ્ણપ્રીયા....કૃષ્ણમયી...નથી બનવુ મારે... રાધા...રૂક્ષમણી...કે મીરાંબાઈ...હું તો બસ મારા કૃષ્ણ ની મુરલી બનવા ચાહું છું...

    • (30)
    • 2.4k
    • (27)
    • 3.3k