જો કોઈ મનુષ્ય કોઈ વિષયનો ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવા સમર્થ હોય,તો તેને *કવિ* કહેવાય છે.

  • (7)
  • 95
  • (38)
  • 646
  • (25)
  • 754
  • (16)
  • 676
  • (26)
  • 874
  • (25)
  • 815
  • (35)
  • 1k
  • (48)
  • 1.1k
  • (115)
  • 2k