જો કોઈ મનુષ્ય કોઈ વિષયનો ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવા સમર્થ હોય,તો તેને *કવિ* કહેવાય છે.

  • 198
  • 485
  • (38)
  • 2.2k
  • (25)
  • 1.4k
  • (16)
  • 949
  • (26)
  • 1.2k
  • (25)
  • 1.2k
  • (37)
  • 1.4k
  • (49)
  • 1.5k
  • (115)
  • 2.8k